Тематика дипломных работ. Финансы

Тематика дипломных работ специальности

"ФИНАНСЫ"

- Оцінка фінансової стійкості підприємства* і заходи по її підвищенню.
- Планування фінансової санації неплатоспроможного підприємства.
- Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства та розробка програми   запобіжних заходів.
- Управління прибутком підприємства.
- Оптимізація використання та фінансування обігових коштів підприємства.
- Вдосконалення фінансового планування фірми (підприємства).
- Особливості управління фінансами підприємств з сезонним характером виробництва.
- Управління інвестиційним портфелем підприємства.
- Управління дебіторською і кредиторською заборгованістю підприємства.
- Управління розподілом прибутку відкритого акціонерного товариства.
- Оцінка доцільності капіталовкладень як складова управління інвестиціями.
- Управління структурою капіталу акціонерного товариства.
- Управління фінансовими ризиками в виробничо-господарській діяльності підприємства.
- Управління платоспроможністю та кредитоспроможністю підприємства.
- Використання операційного аналізу при плануванні прибутку підприємства.
- Вплив інфляції на управління фінансовими ресурсами підприємства.
- Управління фінансовими інвестиціями підприємства.
- Джерела і шляхи залучення позичкового капіталу підприємствами.
- Управління фінансами підприємства та напрямки його удосконалення.
- Рентабельність підприємства і шляхи її підвищення.
- Управління витратами підприємства.
- Розробка фінансового розділу бізнес-плану інвестиційного проекту.
- Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.
- Управління активами суб'єкта господарювання (підприємства комерційного банку, страхової компанії і т.д.).
- Амортизаційна політика та проблеми відтворення основних засобів підприємства.
- Управління формуванням власного капіталу підприємства.
- Формування інвестиційної політики підприємства.
- Управління вхідними та вихідними грошовими потоками підприємства.
- Адаптація податкової політики фінансової діяльності підприємства до державної.
- Вплив ціноутворення на фінансові результати діяльності підприємства.
- Внутрішньофірмове фінансове планування.
- Фінансові причини і наслідки злиття та поглинання підприємств.
- Страхування інвестиційних ризиків підприємства.
- Управління розподілом чистого прибутку акціонерних товариств.
- Фінансування інвестицій.
- Форми кредитування малого бізнесу та їх розвиток в Україні з використанням технологій лізингу.
- Оцінка інвестиційної привабливості цінних паперів підприємства .
- Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.
- Оцінка фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності підприємств.
- Управління грошовими коштами підприємства.
- Фінансова і економічна оцінка інвестиційного проекту.
- Проведення взаєморозрахунків між підприємствами.
- Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів підприємствами.
- Хеджування фінансових ризиків підприємства за допомогою деривативів.
- Моделювання бюджетно-фінансової політики підприємства.
- Державне управління фінансами і фінансовий контроль в умовах ринку.
- Дослідження сучасної тенденції структурних змін місцевих бюджетів.
- Шляхи оптимізації державного боргу України.
- Фінансова безпека фондового ринку.
- Удосконалення безготівкових розрахунків підприємств.
- Проблеми та шляхи удосконалення фінансової бази територіальних громад.
- Проблеми та шляхи удосконалення фінансів бюджетних установ.
- Проблеми та шляхи удосконалення методів соціального захисту населення з використанням державних і місцевих фінансів.
- Прогнозування та запобігання ризиків в управлінні державними та (або) місцевими фінансами.
- Програмно-цільові методи формування бюджету.
- Методи контролю за використанням бюджетних коштів та шляхи їх удосконалення.
- Порядок фінансування бюджетних установ органами Держказначейства та напрямки його удосконалення.
- Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень.
- Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.
- Оподаткування прибутку підприємств та його роль у регулюванні фінансово-господарської діяльності.
- Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.
- Управління діяльністю фінансових посередників.
- Дослідження практики і проблем діяльності кредитних спілок та визначення шляхів їх подолання.
- Дослідження практики і проблем діяльності торговців цінними паперами в Україні.
- Діяльність інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку України.
- Аналіз практики створення та функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні.
- Сучасна практика та проблеми надання фінансових послуг депозитарними установами.
- Діяльність компаній з управління активами на ринку фінансових послуг України.
- Аналіз становлення, розвитку та перспективи фінансового ринку в Україні.
- Фінансова діяльність товарної біржі.
- Фінансова діяльність фондової біржі.
- Фінансовий менеджмент у страхових компаніях.
- Фінансова санація страхових компаній.
- Страхування підприємницьких ризиків.
- Страхування фінансових та кредитних ризиків підприємств.
- Фінансова надійність страхової компанії.
- Оцінка фінансового стану комерційного банку.
- Оцінка фінансової стійкості комерційного банку та заходи щодо її підвищення .
- Управління ліквідністю комерційного банку.
- Формування кредитної політики комерційного банку.
- Формування дивідендної політики акціонерного товариства
- Фінансові аспекти захисту прав мінолетарних акціонерів суднобудівного підприємства.