Тематика дипломных работ. Экономика предприятия

Рекомендована тематика дипломних робіт спеціальності  «Економіка підприємства»

1. Економіка й організація виробництва на підприємстві та шляхи його розвитку (типова тема)
2. Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства
3. Комплексна економічна діагностика та розробка заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності суднобудівного (машинобудівного) підприємства
4. Оцінка стану основних фондів підприємства та обґрунтування необхідності їх оновлення
5. Удосконалення механізму відшкодування зносу технологічного обладнання підприємств машинобудування (суднобудування)
6. Аналіз амортизаційної політики та шляхи оновлення основних фондів промислового підприємства
7. Оцінка та заходи щодо підвищення ефективності використання основних фондів суднобудівного (машинобудівного) підприємства
8. Оцінка використання виробничих потужностей суднобудівного підприємства та заходи щодо їх зростання
9. Оцінка нематеріальних активів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання
10. Формування позитивного гудволу та підвищення його ролі у розвитку підприємства
11. Оцінка та шляхи підвищення ефективності створення і використання об’єктів промислової власності в суднобудуванні
12. Обґрунтування доцільності використання лізингу при оновленні основних засобів суднобудівного (машинобудівного) підприємства
13. Оцінка та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів машинобудівного (суднобудівного) підприємства
14. Вдосконалення системи планування потреби в оборотних коштах підприємства
15. Матеріаломісткість суднобудівного виробництва і розробка заходів щодо її зниження.
16. Енергоємність суднобудівного виробництва і розробка заходів щодо її зниження.
17. Економічне обґрунтування заходів щодо ресурсозбереження на суднобудівному (машинобудівному) підприємстві.
18. Застосування інноваційної моделі розвитку промислового підприємства
19. Кадри підприємства та заходи економічного впливу на їх стабілізацію.
20. Продуктивність праці і резерви її підвищення на суднобудівному (машинобудівному) підприємстві.
21. Оцінка рівня зайнятості населення в регіоні і заходи для його підвищення.
22. Організація оплати праці на промисловому підприємстві і шляхи її удосконалення.
23. Оплата праці працівників невиробничої сфери і шляхи підвищення її мотиваційної ролі.
24. Обґрунтування заходів соціального розвитку трудового колективу підприємства
25. Формування мотиваційного механізму підвищення продуктивності праці машинобудування (суднобудування)
26. Вдосконалення організаційної структури підприємства як фактор підвищення ефективності його діяльності
27. Формування потенціалу підприємства та оцінка ефективності його використання
28. Організаційно-економічні процедури створення і функціонування підприємств, філій або представництв
29. Організаційно-економічні процедури створення і функціонування холдингової компанії
30. Організаційно-економічні процедури ліквідації підприємства
31. Організаційно-економічні процедури санації підприємства
32. Особливості та шляхи удосконалення ціноутворення в оптовій (або роздрібній) торгівлі
33. Особливості та шляхи удосконалення ціноутворення в промисловості (за видами промисловості)
34. Механізм формування собівартості виробничої продукції та шляхи її зниження
35. Механізм формування собівартості будівництва суден та шляхи її зниження
36. Механізм формування портових тарифів та шляхи їх зниження
37. Оцінка рівня якості продукції на підприємстві та шляхи його підвищення
38. Аналіз формування, розподілу і використання прибутку підприємства та шляхи його підвищення
39. Рентабельність виробництва (підприємства) та заходи щодо її підвищення
40. Оцінка та шляхи зростання результативності роботи порту
41. Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
42. Економічна діагностика ресурсних складових діяльності машинобудівного (суднобудівного) підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання.
43. Економічна діагностика результативності діяльності машинобудівного (суднобудівного) підприємства та шляхи її підвищення.
44. Оцінка результатів роботи підприємства та формування його бюджету на наступний період.
45. Оцінка економічних ризиків діяльності підприємства та шляхи їх зниження.
46. Оцінка ризиків діяльності підприємства та шляхи підвищення його економічної безпеки
47. Розробка та економічне обґрунтування інвестиційного проекту розвитку підприємства.
48. Розробка та економічне обґрунтування інвестиційного проекту санації підприємства.
49. Особливості оцінки економічної ефективності й ризику будівництва суден
50. Аналіз структури капіталу машинобудівного (суднобудівного) підприємства та обґрунтування вибору джерел залучення інвестиційних ресурсів. 51. Стратегічне планування економічного розвитку морського порту (транспортної компанії)
52. Поточне планування діяльності морського порту (транспортної компанії)
53. Оцінка та шляхи підвищення інвестиційної привабливості машинобудівного (суднобудівного) підприємства
54. Організаційно-економічний механізм реструктуризації промислового виробництва
55. Розробка та обґрунтування проекту реструктуризації підприємства
56. Аналіз та шляхи удосконалення комплексу маркетингових комунікацій підприємства.
57. Удосконалення маркетингової діяльності як засобу посилення конкурентоспроможності промислового підприємства.
58. Розробка комплексного плану маркетингової діяльності машинобудівного (суднобудівного) підприємства на внутрішньому ринку.
59. Розробка маркетингової стратегії підприємства на зовнішньому ринку.
60. Аналіз системи управління маркетингом та шляхи її удосконалення.
61. Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві та його удосконалення.
62. Розробка стратегії рекламної діяльності в системі маркетингу підприємства.
63. Інноваційна діяльність підприємства та заходи щодо підвищення її ефективності.
64. Розробка та обґрунтування інноваційного проекту розвитку машинобудівного (суднобудівного) підприємства.
65. Обґрунтування перспективних напрямків інноваційної діяльності машинобудівного (суднобудівного) підприємства.
66. Організаційно-методичне забезпечення стратегічного планування діяльності підприємства та його удосконалення.
67. Визначення та обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку діяльності підприємства.
68. Обґрунтування стратегії розвитку машинобудівного (суднобудівного) підприємства.
69. Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства та розробка заходів щодо її підвищення.
70. Аналіз рівня конкурентоспроможності підприємства та заходи щодо його підвищення.
71. Розробка та обґрунтування диверсифікованої стратегії підприємства.
72. Обґрунтування стратегічних напрямків виходу фірми з кризового стану.
73. Розробка маркетингової стратегії розвитку промислового підприємства.
74. Вибір та обґрунтування стратегії розвитку комерційного банку (Миколаївської філії).
75. Інноваційна діяльність комерційного банку (Миколаївської філії) та підвищення її ефективність.
76. Оцінка та шляхи підвищення кредитоспроможності підприємства-клієнта комерційного банку
77. Діагностика та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів комерційного банку
78. Оплата праці в банківській установі та шляхи підвищення її стимулюючої ролі
79. Оцінка ризиків діяльності комерційного банку (Миколаївської філії) та шляхи підвищення його економічної безпеки
80. Оцінка економічної ефективності заходів ресурсозбереження на машинобудівному (суднобудівному) підприємстві.
81. Організаційно-економічні заходи щодо реалізації ресурсозберігаючих стратегій в суднобудуванні (машинобудуванні).
82. Еколого-економічна оцінка стану регіону у контексті сталого розвитку та шляхи його покращання.
83. Оцінка економічного збитку від забруднення навколишнього середовища у процесі діяльності підприємства та шляхи його зменшення.